บาคาร่าเว็บตรง สปสช. จัดทำ คู่มือ กปท. รับมือโรคระบาด แก้ปัญหาระดับชุมชน

บาคาร่าเว็บตรง สปสช. จัดทำ คู่มือ กปท. รับมือโรคระบาด แก้ปัญหาระดับชุมชน

บาคาร่าเว็บตรง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการจัดทำ คู่มือ ‘กปท. รับมือโรคระบาด’ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในระดับชุมชน สปสช. จัดทำ คู่มือ ‘กปท. รับมือโรคระบาด’ ดึง อปท. ทั่วประเทศ ใช้กลไก “กปท.” ร่วมเร่งแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ในชุมชน สร้างความตระหนักรู้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเคร่งครัดและจริงจัง เผย ปี 64 มี 4,027 อปท. จัดทำโครงการ กปท. ป้องกันโควิด-19 แล้ว 14,401 โครงการ

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ในการดูแลและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา งดการจับกลุ่มพูดคุย รับประทานอาหารหรือทำกิจกรรมร่วมกัน ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของต่างๆ ที่อาจมีการปนเปื้อนเชื้อ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น

และห้ามออกจากห้องพักโดยไม่จำเป็น ตลอดระยะเวลาการกักกัน เป็นมาตรการสำคัญในการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดได้ จำเป็นต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน มาตรการเหล่านี้ จำเป็นต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเพื่อเร่งลดการแพร่ระบาด

กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) โดยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ 7,740 แห่งที่ได้ร่วมจัดตั้ง มีเป้าหมายสำคัญนอกจากมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสุขภาพในพื้นที่แล้ว ยังเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่รวมถึงการเกิดโรคระบาด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ในปี 2563 มี อปท. จำนวน 5,213 แห่ง ดำเนินการโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 20,108 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 994.33 ล้านบาท ที่มีส่วนช่วยลดการแพร่ระบาดลงได้

และในปี 2564 นี้ ได้มี อปท. 4,027 แห่ง ร่วมดำเนินโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แล้ว จำนวน 14,401 โครงการ เป็นงบประมาณกว่า 458.83 ล้านบาท

นพ.จเด็จ กล่าวว่า เพื่อให้ อปท. นำกลไก กปท. มาร่วมแก้ปัญหาสถานการณ์โรคระบาดในครั้งนี้ โดยเฉพาะการกระตุ้นเพื่อเร่งสร้างความตระหนักรู้และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขสู่ชุมชนในพื้นที่ รวมถึงเพิ่มการเข้าถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันโรค

สปสช. ได้จัดทำคู่มือ “แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่” นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ อปท. ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 (5) ที่ระบุว่า “เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้”

เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า “โควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วขณะนี้ การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนและทุกภาคส่วน โดยใช้ทุกๆ กลไกที่มีอยู่ อย่างกลไก กปท. ในการนำมาตรการต่างๆ ลงสู่ชุมชน เพื่อเร่งสร้างความตระหนักรู้และเกิดการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดและจริงจัง” 

เผยภาพ ปอดผู้ป่วยโควิด พบปอดเขรอะแม้เพิ่งป่วยวันเดียว

จ่าพิชิต’ นำภาพเอกซ์เรย์ของ ปอดผู้ป่วยโควิด ระบุเป็นภาพผู้ป่วยหลังติดเชื้อวันเดียว ชี้โควิดรอบนี้รุนแรง และคนไข้มีอาการเปลี่ยนแปลงไว เพจเฟซบุ๊ก Drama Addict โพสต์ภาพเอกซ์เรย์ ปอดผู้ป่วยโควิด ซึ่งเป็นภาพที่นายแพทย์ท่านหนึ่งส่งมาให้ ‘จ่าพิชิต’ ซึ่งเป็นผู้ดูแลเพจ โดยนอกจากภาพแล้ว ทางเพจยังได้ระบุข้อความอีกว่า ”

ตอนนี้อยากให้ประชาชนได้เห็นสถานการณ์คนไข้แบบที่หมอเห็น โควิด 19 รอบนี้มันโหดแบบน่าสะพรึง คนไข้อาการเปลี่ยนแปลงไวมาก เพราะเพิ่งมาโรงพยาบาลหลังแสดงอาการแค่วันเดียว แต่ผลเอกซเรย์ปอดออกมาเขรอะมาก อาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บางคนวันนี้รู้ผล วันต่อมาเสียชีวิตเลยก็มี

พร้อมเผยอีกว่า ในฐานะหมอโรคติดเชื้อ วัคซีนซิโนแวคพอใช้ได้ แม้จะไม่ได้ดีอะไรมาก แต่สถานการณ์แบบนี้ มันใช้ลดอัตราการตายได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เสี่ยงเสียชีวิตมาก ๆ ให้ฉีดไปก่อน อย่างน้อยจะได้ไม่ตาย แล้วมีตัวอื่นค่อยว่ากันต่ออีกที”

บุคคลผู้สามารถดำรงขันติธรรม คือความอดทนอดกลั้นไว้ได้ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เสงี่ยมงดงาม ถือธรรมะเป็นใหญ่ กิเลสตัณหาไม่อาจทำอันตราย เมื่อเป็นได้ดังนี้แล้ว ย่อมประสบความสงบร่มเย็น ระงับความดิ้นรนทะยานอยาก การที่สามารถดับเพลิงทุกข์เป็นคราว ๆ ได้ เสมือนว่าได้ถึงพระนิพพานเป็นคราว ๆ เป็นบทพิสูจน์ให้พุทธบริษัทรู้เห็นตามความเป็นจริงว่า พระนิพพานมิใช่ธรรมะอันสุดเอื้อม

แม้ว่าพระนิพพานจริง ๆ คือความดับเพลิงทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงอาจยังอยู่ไกล แต่พระนิพพานในปัจจุบันคือความดับกิเลสตัณหา ซึ่งบังเกิดขึ้นครอบงำจิตใจในขณะนี้ จึงอาจใช้ ‘ขันติธรรม’ คือความอดทนอดกลั้นนี้เอง เป็นเครื่องช่วยระงับดับได้ แม้เพียงคราวหนึ่ง ๆ ก็ยังดี ไม่เกินความสามารถที่ทุกคนจะปฏิบัติและเข้าถึงได้ เพื่อความสงบร่มเย็นซึ่งพึงบังเกิดมีขึ้นแก่ตนและแก่สังคมส่วนรวม สมความปรารถนาอันดีงามของคนไทย ที่ต่างหวังใจมุ่งหมายจะได้ประสบสันติสุขด้วยกันทุกคน บาคาร่าเว็บตรง